Content:

 

 

Helsepolitikkens faglige premisser. Supplement 19 / 2017

Jan C. Frich, Tor Iversen og Trond Tjerbo

01 Introduksjon: Helsepolitikkens faglige premisser

Professor Terje P. Hagen ble født 15. februar 1957. Han vokste opp på Haramsøy og i Volda. Etter gymnaset tjenestegjorde han i Hans Majestet Kongens garde, og begynte deretter... Les mer »

Lars-Erik Borge, Jon H. Fiva, Jørn Rattsø og Rune J. Sørensen

02: Frivillig kommunesammenslåing – betydningen av folketall, inntekt og politisk avstand

Norge har en omfattende kommunesektor med tungt ansvar for velferd, samfunnsutvikling og lokaldemokrati (1). Kommunestrukturen har vært under debatt i lang tid, og regjeringen Solberg har tatt... Les mer »

Lars Chr. Monkerud og Trond Tjerbo

03: Budsjettprosesser og budsjettdisiplin – en studie av norske kommuner i perioden 2002–2007

Er det en sammenheng mellom organiseringen av den kommunale budsjettprosessen og en kommunes evne til å holde et budsjett? Flere studier viser at sentralisering av budsjettprosessen kan gi... Les mer »

Geir Godager og Tor Iversen

04: Fastlegen som portvakt

I en rekke land trenger pasientene henvisning for å oppsøke spesialisthelsetjenesten. Primærlegen har ansvar for å henvise pasienter som trenger det, til... Les mer »

Jon Magnussen

05: Alle til lags ... om fordeling av inntekter mellom helseforetak

Helsetjenesten i Norge, som i de andre nordiske landene, har historisk vært bygget opp med kommune og fylkeskommune som sentrale beslutningsenheter. En slik desentralisert modell gir... Les mer »

Oddvar Kaarbøe

06: Kvalitetsbasert finansiering

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er en betalingsordning som direkte knytter betalingen en helseprodusent får til kvaliteten på helsetjenestene som blir levert. Målsetningen med... Les mer »

Sverre A.C. Kittelsen, Kjartan S. Anthun og Ingrid M.S. Huitfeldt

07: Kvalitet og produktivitet i norske sykehus

Økende helseutgifter har gitt mer fokus på kostnadsbegrensning, produktivitet og effektivitet i helsetjenestene. I økonomisk teori vil sterke incentiver knyttet til... Les mer »

Lars Erik Kjekshus

08: Sykehusets floker i møte med Reformer

Utgangspunktet for reformer i helsevesenet er opplevde problemer med hvordan tjenestene blir utført i dag og antagelser om fremtidige endringer. Analyser av reformer har til hensikt å... Les mer »

Pål E. Martinussen, Jan C. Frich, Karsten Vrangbæk og Jon Magnussen

09: Organisatoriske forhold og løsninger i spesialisthelsetjenesten – hva mener sykehuslegene?

Helseforetaksreformen i 2002 innebar at staten overtok eierskapet til sykehusene. Samtidig ble tilknytningsformen endret fra en forvaltnings- til en foretaksmodell. Det overordnede målet med... Les mer »

Sølve Mikal Nerland og Ånen Ringard

10: Når reformer skiller lag – en analyse av fritt sykehusvalg og sykehusreformen

Det norske helsevesenet, slik vi kjenner det i dag, er en av bærebjelkene i velferdsstaten (1). Helsevesenet har etter andre verdenskrig vært i mer eller mindre kontinuerlig endring... Les mer »

Hans Olav Melberg

11: Samhandlingsreformen og kausal inferens – effekter på utskrivningsklare dager, behandlingstid og reinnleggelser

Det sies ofte at politikk handler om verdier. Den kjente økonomen og nobelprisvinner Amartya Sen er delvis uenig i dette (1). Han mener vi ofte er enige om de grunnleggende målene, men... Les mer »

Ole Berg

12: Klinikkens driftsmodeller og helsetjenestemarkedene – en karakteristikk av utviklingen

Klinikken virker i et marked. Den representerer et tilbud, et mulig svar, på et behov og en mulig etterspørsel. Tilbudet karakteriseres av det profesjonelle innhold det har, de... Les mer »

Jan C. Frich, Hege Sjøvik, Ivan Spehar

13: Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt

Helsevesenet preges av høye ambisjoner, med økende krav til kvalitet innen begrensede ressursmessige rammer (1). Økt faglig spesialisering skaper i tillegg et økt behov... Les mer »

Tron Anders Moger

14: Hvordan justere for pasienters risikoprofil i analyser?

Ofte ønsker man å sammenligne utfall som insidens, dødelighet, reinnleggelser og kostnader for pasienter med en spesifikk sykdom mellom flere enheter (sykehus, regioner eller... Les mer »

Gudrun M. W. Bjørnelv og Eline Aas

15: Kost-effektanalyse i en randomisert kontrollert studie - status for Norge

I beslutninger om innføring av ny teknologi har det siden vi fikk nasjonale retningslinjer for prioritering i helsetjenesten i innstillingene kalt «Lønning I» (1987) og... Les mer »

Mette Kalager, Øyvind Holme, Magnus Løberg, Per Olav Vandvik og Michael Bretthauer

16: Klinisk effektforskning - hvorfor er det så viktig?

Medisinsk diagnostikk og behandling skal begrunnes i solid forskning om nytten av prosedyrene og behandlingene som tilbys. I tillegg skal medisinsk praksis ha minst mulig uheldige virkninger og... Les mer »

Sverre Grepperud

17: Grønn omsorg – økonomisk evaluering, regulering, og kontrakter

Definisjonen av grønn omsorg («green care») varierer noe avhengig av kilder, men oppfattes generelt som en samlebetegnelse for et bredt spekter av velferds-, helse- og... Les mer »

Eli Feiring

18: Liberal helsepolitikk – mot privatisering av høykostbehandling?

Et tilbakevendende spørsmål i norsk og internasjonal helsepolitisk debatt, er spørsmålet om hvilke helsetjenester som bør omfattes av et offentlig ansvar og hvilke... Les mer »

Frode Veggeland

19: Europeisering av helsepolitikken

Temaet for denne artikkelen er helsepolitikken rolle i forbindelse med utviklingen av det europeiske politiske og økonomiske samarbeidet de siste tiårene, med vekt på utviklingen... Les mer »

Michael Skjelderup

Michael is a publication series named after professor Michael Skjelderup (1769 – 1852), one of the fathers of Norwegian medicine. He was born in Hof, a small place in what now is... Les mer »

Michael

Editors 2017: Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no